Memurluğun & Kamu Görevinin  Sona Ermesi
ISBN: 9789750262418 2020 1. Baskı Kamu Personel Hukuku İbrahim Pınar, Öner Çalışkan Seçkin Yayıncılık

Kitapta, 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan memurlar ile genel kolluk personeli ve yükseköğretim kurumları akademik personeli yönünden memurluğun/kamu görevinin sona ermesine dair hususlara yer verilmiştir. Kamu görevinden çekilme, çekilmiş sayılma, memuriyetten ve kamu görevinden çıkarma, genel kolluk ve akademik personel yönünden meslekten çıkarma, kamu haklarından yoksun bırakılma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, uygulamada görülen duraksamaların giderilmesine çalışılmıştır. Kitapta özellikle, çok özel, ama çok da önemli yeni bir konuya ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu konu, yeni Ceza Yasasının yürürlüğe konulmasından sonra kamu personelinin işlediği suçlara verilecek cezaların memuriyete etkisiyle ilgili olan konudur. Bu doğrultuda yeni Ceza ve Ceza Yargılama Usulü Yasalarında öngörülen; "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma", "cezaların ertelenmesi" ,"hükmün açıklanmasının geri bırakılması" ve "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararlarının; memuriyete ya da kamu görevine etkileri, söz konusu ceza kararlarının memuriyetin ya da kamu görevinin ifası sırasında verilmesi durumunda memuriyete ya da kamu görevine son verilip verilemeyeceği hususları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.