Limited Şirketlerde Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri
ISBN: 9789750274046 2022 1. Baskı Şirketler Hukuku Serhan Dinç Seçkin Yayıncılık

Genel kurulun devredilemez yetkilerinin incelendiği çalışmada konu üç bölüm halinde oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle limited şirketin tanımı ve unsurlarına değinilmiştir. Daha sonra sırasıyla; limited şirketin organları, limited şirketin zorunlu organlarından olan genel kurulun oluşumu ve fonksiyonu, genel kurul toplantıları ve genel kurulda karar alınması esasları, olağan olarak toplanan genel kurul, olağanüstü olarak toplanan genel kurul, genel kurulu toplantıya çağırmada yetki sahibi olan kişiler ve genel kurulun toplantıya çağrılmasında uyulması gereken usuller, genel kurula katılma hakkı ve genel kurul toplantısına yetkisiz katılanlar, genel kurul toplantılarının nasıl yürütüleceği ve gündeme bağlılık ilkesi, genel kurulda oy kullanılması esasları, genel kurulun toplanması neticesinde alınan kararlar ve genel kurul kararlarının geçerli olmaması konuları incelenmiştir. Daha sonra limited şirketlerin devredilemez yetkilerine Türk Ticaret Kanunu'nun sistematiği içinde betimleme yoluyla yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde limited şirketlerde genel kurulun şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde devredilemez yetkileri incelenmiştir. Bu kapsamda, şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı haller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması, önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi, esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi, yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması, genel kurulun müdürlerin limited şirket ile rekabet sayılabilecek faaliyetlerine izin verilmesi, bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması konularına değinilmiştir. Bunun yanında tek kişilik limited şirketlerde genel kurulun yetkileri konusu da incelemeye dâhil edilmiştir. Bu çalışmalar yapılırken Yüce Mahkeme'nin verdiği kararlara da yer verilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki ulaşılabildiği ölçüde İsviçre Hukuku'nda ve Alman Hukuku'nda yer alan görüşlere de yer verilmeye gayret edilmiştir.