Kuram Ve Uygulama Işığında Medenî Usul Hukukunda Islah
ISBN: 9789750273841 2022 6. Baskı Medeni Usul Hukuku Mehmet Akif Tutumlu Seçkin Yayıncılık

Medeni usul hukukumuzda her dönemde yaygın uygulanma alanı bulan ıslah kurumunu, kuramsal ve yargısal perspektifle normatif çerçeve içinde incelemeyi amaçlayan bu kitabın altıncı baskısında; metne yeni bölümler ilave edilmiş, ayrıca metinde gerekli güncelleme, düzeltme ve uyarlamalar yapılmıştır. Bunların belli başlı olanları şöyle ifade edilebilir: Bozmadan ya da kaldırma kararından sonra ıslah durumu, önemini ve güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle 7251 Sayılı Kanunla HMK'da yapılan değişiklik çerçevesinde bozmadan sonra ıslah ve usuli kazanılmış hak ilişkisi bu baskıda yeni Yargıtay kararları (7251 sayılı Kanundan sonra verilen) ışığında incelemiştir. Bu bağlamda yapılan inceleme, kitaba yeni bir paragraf olarak (5.Bölüm/Ç) eklenmiştir. Uygulamada sıkça yöntem hatası yapılan bir konu artırım talebidir. Özellikle ıslahla artırım ile belirsiz alacak davasındaki artırım talebi arasındaki farkların pek bilinmediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle: Kısmi davadaki ıslah yoluyla artırım talebi ile belirsiz alacak davasındaki talep artırım işlemi arasındaki farkların ne olduğu, her iki kurumun koşulları ve hukuki sonuçları, belirsiz alacak davasında talep artırımı yerine ıslah teriminin kullanılmasının hukuki sonucunun ne olacağı konularında kitabın 7.Bölümüne yeni bir paragraf (§ 46.) eklemiştir. Bu yeni paragrafta yapılan açıklamalar ile yine bu bölümde yer verilen Yargıtay kararları ve BAM kararları ışığında konunun aydınlatılmasına katkı sağlanmıştır. Kitaba yeni eklenen konularla ilgili olarak yeni bilimsel yayınlar değerlendirilmiş, yine temin edilen ıslahla ilgili yeni Yargıtay kararları ile BAM kararları da bu yeni baskıya alınmıştır.