Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme Ve Mali İşlemler Rehberi
ISBN: 9789750229510 2014 1. Baskı Finans, Yatırım Saadetdin Tunahan Baykara Seçkin Yayıncılık

Kentsel Dönüşüm; insanların en temel ihtiyaçlarından barınma ihtiyacını doğrudan ilgilendiren, fiziki boyutu yanında sosyal ve mali boyutları ile de ayrıca ele alınması gereken kapsamlı bir uygulamadır. Kentsel dönüşüm konusunda uygulamanın fiziki ve sosyal boyutunu teorik ve pratik yönleriyle ele alan pek çok akademik ve mesleki çalışma bulunmaktadır. Uygulamanın maliyeti, uygulama kapsamında sunulan finansal teşvikler ile uygulamayla ilgili ihale, muhasebeleştirme, gelirler gibi diğer konulardan oluşan kentsel dönüşümün mali boyutunu teorik ve pratik ölçüde ele alan kapsamlı bir çalışma ise henüz bulunmamaktadır. “Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme ve Mali İşlemler Rehberi” başlıklı kitabın içeriğinde; kamuoyu tarafından “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sunulan mali içerikli destekler, ikincil mevzuat olarak Yönetmelik, Tebliğ ve Özelge hükümleri ışığında mali desteklere ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar, başvuru ve destekleme süreçlerine dair usul ve detaylar ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda kentsel dönüşüm uygulaması esasları ve Belediyelerin bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi gibi kent estetiğine ilişkin çalışmalarında yetki esasları bulunmaktadır. Kitapta bu içeriklerin yanında ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak mali destekler ve esaslara dair 2014 yılı güncel tutar ve oranlar ile uygulamaya dönük soru, cevap ve açıklamalara yer verilmekte olup, çalışmanın hem vatandaşlara hem de uygulamada görevli olan idari personele faydalı olunması amaçlanmıştır. Bütün bu içeriğiyle kitap, kentsel dönüşüm uygulamasının mali boyutunu, “Uygulama ve Destekleme Süreçleri” ne dair dikkat edilecek hususlar çerçevesinde pratik yönüyle ele alan ve rehber niteliğinde kapsamlı tek çalışmadır.