Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Kamulaştırma Kanunu Şerhi
ISBN: 9789750238222 2016 Hukuk Mehmet Ali Gölcüklü Seçkin Yayıncılık

Bu eserin birinci baskısında Kamulaştırma Kanunu madde madde ele alınmış, her madde Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay ve Yargıtay içtihatları paralelinde açıklanmaya çalışılmış, incelenen maddeye ilişkin en son emsal kararlar ile dilekçe, matbu evrak ve bilirkişi raporu örneklerine maddenin altında yer verilmiştir. İlk baskıdan farklı olarak ikinci baskıda, hukuki el atma davalarına ağırlık verilmiş, bu davalara bakmakla görevli Danıştay 6. Dairesi'nin ulaşılabilen emsal kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Kamulaştırmasız el atma davaları içinde önemli yer tutan ecrimisil davaları bu yeni baskıda müstakil bir başlık altında ele alınmış, ciddi şekilde irdelenmiş ve emsal kararlar ile uygulamadan örneklerle zenginleştirilmiştir. İkinci baskıda önemle incelenen bir başka konu da taşınmaz kültür varlıkları ve alanlarının kamulaştırılması - trampası mevzuudur. Taşınmaz kültür varlıklarını düzenleyen 2863 sayılı Kanun ve yönetmelikler dikkatle ve özenle irdelenmiş, uygulamada karşılaşılan sorunlar Yargıtay ve Danıştay kararları paralelinde ele alınmış, özellikle sorunlara çözüm getiren emsal kararlara yer verilmiştir.