Kamu Personeli Ceza Soruşturma Usulü
ISBN: 9789750261534 2020 1. Baskı Ceza Hukuku İbrahim Pınar, Öner Çalışkan Seçkin Yayıncılık

1982 Anayasasının kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 129'uncu maddesinin son fıkrasında "memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında işledikleri iddia edilen suçlarından ötürü ceza kovuşturması açılmasının, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu hükmü yer almıştır. Bu hüküm, memurları kapsayan özel soruşturma ve izin sisteminin Anayasal dayanağını oluşturmaktadır. CMK'ya göre, ilk soruşturmaya tabi bir suç işlendiğinde önce savcı tarafından hazırlık soruşturması yapılır. Bundan sonra da gerek görülürse mahkeme huzurunda yapılan son soruşturmaya geçilir. Suçun ortaya çıkmasından hükmün kesinleşmesine kadar, sanık hakkında yapılacak bütün işlemlerin adli makamların görev ve yetkileri içinde olması genel kuraldır. Fakat, yasa koyucu memurlar hakkında bu kuraldan ayrılarak ayrı bir yöntem benimsemiştir. Bu Yöntem, 657 sayılı Kanun kapsamındaki memurlar ve diğer kamu görevlileri için 4483 sayılı Kanunda, akademik personel için ise 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesinde düzenlenmiştir. Kitapta, öncelikle 4483 sayılı Kanunda yer alan özel soruşturma usullerinin uygulamada yerleşik içtihatlar da dikkate alınarak incelenmesine çalışılmış, memurlar ve diğer kamu görevlisi kavramları gerek idare hukuku gerekse ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 53. maddesinin (c) fıkrasında yer alan, yükseköğretim personelinin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yapılacak ceza soruşturmasına ilişkin usul ve esasların açıklanmasına ayrılmıştır.