Kamu Hizmetlerinde Motivasyon Akademik Personele Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma
ISBN: 9786257588355 2021 Sosyal Bilimler Dr. Fuat Korkmazer Gazi Kitabevi

Çalışanların motive olmakta hangi faktörlerden etkilendiği sorusu gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün önemli araştırma konularından birisidir. Kamu çalışanlarını sadece ekonomik unsurlarla motive olduğunu varsayan performansa göre ücretlendirme uygulamaları tüm dünyada kamu sektöründe yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu uygulamaların alternatifi olan bir yaklaşım Kamu Hizmetleri Motivasyonu kuramıdır. Bu kuram, kamu çalışanlarının her koşulda kendi çıkarını öncelemeyen, vatansever, sosyal açıdan motive olan bireyler olduğunu kabul etmektedir. Kamu Hizmetleri Motivasyonu kuramı, uluslararası literatürde farklı boyutları ile incelendiği halde Türkiye’de çok da gündeme gelmemektedir. Mevcut çalışmalar konuyu ilişki ve etki boyutunda ele alan nicel çalışmalardır. Dolayısıyla Türkçe literatürde Kamu Hizmetleri Motivasyonu kavramını tek başına bir olgu şeklinde detaylı olarak ele alan nitel bir analizin eksikliğinin belirgin olarak hissedildiği söylenebilir. Bu kitabın bu alandaki eksiklikleri gidermesi; kuramı ayrıntılı olarak ele alması böylece, kuramı Türkiye kamu ve özel sektör yönetimi ile ilgilenen bilim alanına ışık tutacağı beklenmektedir.