İş Sözleşmesinin Mesleki Yetersizlik (Performans) Nedeniyle Feshi
ISBN: 9789750273193 2021 1. Baskı İş Hukuku Mihan Hayrunnisa Barca Seçkin Yayıncılık

Kitapta iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep olarak kabul edilen ve işçinin yetersizliği nedenlerinden sayılan mesleki yetersizlik (performans) inceleme konusu yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu 18. maddesi uyarınca işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Kanunda işçinin işin ifasında yeterli olmaması hali iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep olarak hüküm altına alınmış olsa da işçinin yetersizliği hallerinin neler olduğu açıkça belirtilmemiştir. Madde gerekçesinde işçinin yetersizliği halleri örnek kabilinden zikredilmiştir. Kanun koyucu yetersizlik hallerini zamanla yargı içtihatlarının belirginleştirmesine bırakmıştır. Kanunda açık hükümlerin bulunmaması hem yargı sürecinde yer alanlar, hem de uygulamacılar açısından çeşitli zorluklara ve sorunlara yol açmaktadır. Mesleki yetersizliğe (performansa) dayalı iş sözleşmesinin feshi doğası gereği disiplinler arası bir yaklaşım ile hukuk ve işletme bakış açılarının birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda kitapta, mesleki yetersizlik ve performansa dayalı iş sözleşmesinin feshi hususunda, hem yargı sürecinde yer alanlara, hem de işletme yöneticilerine, bir yandan ileri uzmanlık gerektiren işletme performans uygulamaları hakkında, diğer yandan yasal düzenleme, yüksek mahkeme içtihatları ve doktrin görüşleri hususunda sistematik ve derinlemesine bilgiler sunulmaktadır. Böylece mesleki yetersizlik ve performans düşüklüğüne dayalı fesihlerde disiplinler arası bir yaklaşım diğer bir ifadeyle hukuk ve işletme bakış açıları birlikte ele alınmaktadır.