İmar Kanunu Şerhi Ve İmar Barışından Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi
ISBN: 9789750274572 2022 1. Baskı İmar Hukuku Gökhan Bilgin Seçkin Yayıncılık

İmar Kanunu ve kent planlaması ile ilgili meseleler Anayasa'da da düzenlenmiş olup, bu mesele mülkiyet hakkını ve hukuk güvenliğini ilgilendirdiğinden, düzenlemelerin doğru algılanması ve uygulanması çok önemlidir. Bu nedenle anılan konudaki temel düzenleme olan İmar Kanunu'nun her bir maddesi kavramsal ve uygulama bakımından ayrı ayrı açıklanmış ve şerh edilmiştir. Uygulamacılara yararlı olmak amacıyla örnekler eklenmiş, yeri geldiğinde ilgili diğer mevzuat ve alt düzenlemelere de değinilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken ilgili güncel Yüksek Mahkeme içtihatları gözetilmiştir. Yanı sıra "imar kısıtlamalarının" uzun sürmesi mülkiyet hakkını zedelediğinden ve hak ihlaline neden olduğundan çalışmada özellikle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güncel kararlarına da yer verilmiştir.