İflas Erteleme Davaları
ISBN: 9786053002499 2017 1. Baskı İcra ve İflas Hukuku Filiz Berberoğlu Yenipınar Adalet Yayınevi

KAYYIM, BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ (Teknik ve İncelemeye münhasır İhtisas Konularında) YÜKSEK MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ UYGULAMADA, KARAR – DİLEKÇE - YAZIŞMA ÖRNEKLERİ (İlgili Mevzuat, En Son Değişikliklerle Bu Çalışmaya Alınmıştır) 2709 sayılı 1982 Anayasasının “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesi; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” Hükmünü içermektedir. İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel bulunan kooperatiflerle sermaye şirketleri için öngörülmüş bir hukuki korunma yoludur (İİK'nın m. 179). İflasın ertelenebilmesi için şirketin borca batık durumda olması, sunulacak ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi kapsamında şirketin mali durumunu düzeltebileceğine dair somut veriler ileri sürmesi ve fevkalade mühletten yararlanmamış olması gerekir (6102 sayılı TTK'nın m. 377, İİK'nın m.179 vd.). İflasın ertelenmesinin amacı, borca batık sermaye şirketinin mali durumunu düzelterek borca batıklıktan kurtulmasının sağlanmasıdır. Borca batıklıktan kurtulma ise tüm borçların ödenmesi anlamına gelmeyip, aktifin pasiften fazla olmasını ifade eder. Gerek borca batıklık ve gerek iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı hususunda özel ve teknik bilgi niteliğinde bulunduğundan ve hakimin bunları genel ve mesleki bilgisiyle çözmesi beklenemeyeceğinden HMK’nın 266. maddesinde gösterildiği şekilde bilirkişinin oy ve görüşüne müracaat edilmeli ve bu raporun da hukuka uygunluğunun hakim tarafından denetlenmesi gerekir. İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan şirket tarafından sunulan; somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel bulunan kooperatiflerle sermaye şirketleri için öngörülmüş bir hukuki korunma yoludur (İİK'nın m.179). İflas ve Erteleme davalarında, yasa yoluna başvuru, tebliğden itibaren 10 gündür. Bu çalışmada, ağırlıklı olarak, iflas erteleme davalarında, ilgili Yargıtay İçtihatları, karar, yazışma örnekleri, dava açıldığında sunuylan iyileştirme projeleri, kayyım ve bilirkişi raporları araştırılmıştır. Üç bölümden oluşan bu çalışmada; Birinci Bölümde, İflas Erteleme Davalarında, Tanım ve Kavramlar, İkinci Bölümde; ilgili en son ve en yeni tarihli Yargıtay Karararları, Üçüncü Bölümde; Kısımda, Dilekçe Örnekleri, Kısımda, Tensip ve Yazışma Örnekleri, Kısımda, Mahkeme Karar Örnekleri, Kısımda, İyileştirme Projeleri - Bilirkişi ve Kayyım Raporları, çalışmaya eklenmiştir.