Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
İcra Ve İflâs Hukukunda; Tasarrufun İptali Davaları
ISBN: 9786053002437 2017 İcra ve İflas Hukuku Timuçin Muşul Adalet Yayınevi

I- Birinci baskısı 2015 yılında yapılıp, çok kısa denilebilecek bir süre içinde tükenen “İcra ve İflâs Hukukunda; TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI” kitabının, güncelleştirilip genişletilmek ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararına da yer verilmek suretiyle hazırlanan 2. baskısı okuyucunun istifadesine sunulmuştur. BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ I- “İcra ve İflâs hukukunda; TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI” adlı bu kitapta; § Genel bilgiler, kavram, tanımı, hukukî niteliği, amacı ve hukukî yarar, § İptale tâbi tasarruflar ve borcun doğum tarihinin önemi, § Yetkili ve görevli mahkeme, § Davanın tarafları, § İptal sebepleri, hak düşürücü süre, borçlunun iflâsının davaya etkisi, § Yargılama, ihtiyati haciz, bekletici sorun, davanın konusuz kalması, § Hüküm ve icrası, karşı dava olarak tasarrufun iptali davası, harç ve masraflar, § Kanun yolları, bozma kararına uyma veya direnme, § 1086 sayılı HUMK’a göre kanun yolları: Temyiz, tashihi karar ve yargılamanın iadesi, § 6100 sayılı HMK’ya göre kanun yolları: İstinaf, temyiz ve yargılamanın iadesi Konuları 10 bölüm başlığı altında 28 paragrafta ayrıntılı olarak incelenmiştir. Okuyucuya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kitabın son kısmına kanun maddelerine ve kavramlara göre arama cetvelleri de konulmuştur. II- Kitapta uygulamaya ışık tutacak nitelikte ve yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararına da yer verilmiştir. Tarafımızdan taranan Yargıtay kararlarından kanun maddelerini aynen tekrarlayanlar kitaba alınmamış, sadece uygulamada ortaya çıkan sorunları çözücü ve ilke kararı niteliğini haiz olanlar ele alınarak tahlili tenkitleri yapılmış, kararlardaki görüşlere katılıp katılmadığımız gerekçesiyle birlikte açıklanmıştır.