İcra Suçları
ISBN: 9789750228629 2014 1. Baskı İcra ve İflas Hukuku Mehmet Günay Seçkin Yayıncılık

Borçlu hakkında başlatılan icra takibi işlemlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi ve borçlunun kötü niyetli bazı davranışlarına karsı alacaklının korunabilmesi için İcra ve İflas Kanunu'nda borçluya ve üçüncü kişilere bir takım yükümlülükler yüklenmiştir. Borçlunun veya üçüncü kişilerin kendilerine yüklenen bu yükümlülükleri ihlal etmeleri halinde, ihlalin sekli ve türüne göre İcra ve İflas Kanunu'nda çeşitli cezalar öngörülmüştür. İste bu kitapta, İcra ve İflas Kanunu'muzun 16. Babında özel olarak düzenlenen ve cezai yaptırıma bağlanan fiiller "İcra Suçlan" adı altında sistematik bir şekilde ve Yargıtay içtihatlarıyla örneklendirilerek ele alınmıştır.