Gelirin Yeniden Dağılımında Maliye Politikası
ISBN: 9786258443776 2021 Maliye Dr. Müge Yetkin Ataer Gazi Kitabevi

Bu çalışmada gelirin yeniden dağılımı üzerinde etkili olan maliye politikası araçlarından vergilendirme ve kamu harcamaları ele alınmıştır. Sosyal refah, gelir dağılımı ve gelirin yeniden dağılımı gibi kavramlar incelenirken, geliri yeniden dağıtmanın sosyal refah üzerinde nasıl etkili olduğu ve daha adaletli bir gelir dağılımına ulaşmanın niçin arzu edildiği gibi sorulara yanıt verilmeye çalışılmıştır. Adil gelir dağılımına ulaşmak için vergilemenin bir araç olarak nasıl kullanıldığı, kavramsal çerçeveden yola çıkılarak araştırılmış, vergileme ilkeleri ve vergi türleri ve vergi türleri bağlamında vergi politikalarının nasıl oluşturulduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca kamu harcamalarından; devletin mal ve hizmet alımı için yaptığı doğrudan harcamalar ile transfer harcamaları, gelirin yeniden dağılımına etkileri bakımından ayrı ayrı incelenmiştir.