Di̇l Ve Edebi̇yat Eği̇ti̇mi̇ni̇n Temel Kavramları
ISBN: 9786052415160 2018 1. Baskı Türkçe Eğitimi İlker Aydın, Mehmet Nuri̇ Kardaş, Raşi̇t Koç, Mehmet Nuri̇ Çınarcı, Muhammed Tunagür, Emi̇n Emrullah Erol, Zeynep Ki̇şi̇, Bünyami̇n Sarıkaya, Nurullah Esendemi̇r, Mustafa Kaya, Erhan Şen, Ahmet Akçay, Recai̇ Bazanci̇r, Murat Öztürk, A. Meci̇t Canatak, Mustafa Sai̇d Kıymaz Editör : Mehmet Nuri̇ Kardaş, Raşi̇t Koç
Pegem Akademi Yayıncılık

Elinizdeki eser, 2018`de güncellenen Türkçe Eğitimi lisans programında ilk kez yer verilen “Dil Eğitiminin Temel Kavramları” dersinin müfredatı da dikkate alınarak alan uzmanları tarafından titizlikle kaleme alınmıştır. Akademik düzeyde verilen dil ve edebiyat derslerinin birbirini tamamlayıcı nitelik gösterdiği gerçeğinden hareketle eserde, dil eğitiminin yanı sıra edebiyat eğitiminin temel kavramlarına da yer verilmiştir.Eserde her disiplin farklı bir bölüm olarak ele alınmış ve her bölümde söz konusu disiplinle ilgili tanıtıcı kısa bir giriş yapılmıştır. Disiplinle ilgili gerekli genel bilgiler sunulduktan sonra temel kavramlar alfabetik sıralamaya göre açıklanmış ve örneklendirilmiştir.Eserde on sekiz bölüm yer almıştır. İlk bölümde “Dil ve Edebiyat EğitimindeTemel Disiplinler”, ikinci bölümde “Dilbilim”, üçüncü bölümde “Ses ve Yapı Bilgisi”, dördüncü bölümde “Cümle ve Metin Bilgisi”, beşinci bölümde “Dinleme Eğitimi”, altıncı bölümde “Konuşma Eğitimi”, yedinci bölümde “Okuma Eğitimi”, sekizinci bölümde “Yazma Eğitimi”, dokuzuncu bölümde “Osmanlı Türkçesi Eğitimi”, onuncu bölümde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi”, on birinci bölümde “Çocuk Edebiyatı Eğitimi”, on ikinci bölümde “Model, Strateji, Yöntem ve Teknik Eğitimi”, on üçüncü bölümde “Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimi”, on dördüncü bölümde “Türk Halk Edebiyatı Eğitimi”, on beşinci bölümde “Klasik Türk Edebiyatı Eğitimi”, on altıncı bölümde “Söz Sanatları Eğitimi”, on yedinci bölümde “Yeni Türk Edebiyatı Eğitimi”nin temel kavramları işlenmiştir. Eserin son bölümünde ise, dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan dil eğitimine aktarılan kavramlara yer verilmiştir.Eserin başta Türkçe Eğitimi Bölümü olmak üzere; Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine, öğretmenlere ve ilgili alanlarda araştırma yapan değerli akademisyenlere yararlı olacağı kanaatindeyiz.