Davranışsal Finans Ve Piyasa Anomalileri Teorik Tartışma – Literatür – Uygulama
ISBN: 9789750282492 2022 1. Baskı Finans, Yatırım Cihan Yılmaz Seçkin Yayıncılık

Standart finans teorileri, merkezine bireylerin rasyonel davranış sergilediği varsayımını alarak ve bu varsayım doğrultusunda ortaya çıktığı düşünülen verileri kullanarak hareket etmektedir. Bu çerçevede geliştirilen teorilerden biri olan Etkin Piyasalar Hipotezi (EPH)'nin ve geleneksel finansın öngörüsü, bireylerin rasyonel davranışına ek olarak piyasalarda ortaya çıkan bilgilere herkesin aynı düzeyde ve kısa sürede ulaştığı şeklindedir. EPH'den yola çıkarak oluşturulan ampirik çalışmalarda, piyasalarda anormal getiri elde etmenin mümkün olmadığı savunulmaktadır. Son zamanlarda EPH'nin ileri sürmüş olduğu anormal getiri elde edilemeyeceği görüşünün aksini ortaya koyan çalışmalar ile birlikte, geleneksel finansın varsayımları eleştirilmeye başlanmıştır. Yatırımcıların rasyonel olmadıkları, kararlarını etkileyen çeşitli psikolojik ve bilişsel faktörlerin olduğu ileri sürülmüştür. Bu durum "Davranışsal Finans" isimli yeni bir alanın ortaya çıkmasına ve piyasalarda normalden sapmalar şeklinde kendini gösteren çeşitli anomalilerin araştırılmasına yol açmıştır. Bu kitapta, davranışsal finansın arka planı teorik ve ampirik bulgularla aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yatırımcıların bilişsel ve duygusal ön yargılarını literatürden örneklerle, hisse senedi piyasalarındaki normalden sapmaları ifade eden anomalileri ise dünyadan ve Borsa İstanbul'dan örneklerle açıklanmaktadır. Kitabın son bölümünde ise, Borsa İstanbul'un altı ayrı endeksinde ara dönem finansal raporların ve bağımsız denetim raporlarının ilan edilmesinin ardından bir takvimsel anomalinin ortaya çıkıp çıkmadığı test edilmektedir. Eserin davranışsal finans alanına ilgi duyan okuyuculara ve araştırmacılara katkı sağlayacağı umulmaktadır.