Ceza Muhakemesi Sisteminde Seri Muhakeme Usulü Üzerine Bir İnceleme
ISBN: 9786257624534 2021 1. Baskı Hukuk Doç. Dr. Yusuf Yaşar Astana Yayınları

Son yıllarda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve muhakeme süreçlerinin hızlandırıldığı özel usullere olan ilgi gittikçe artmakta ve bu usuller ülkelerin pozitif düzenlemelerine yansımaktadır. Ülkemizde de seri muhakeme usulü, ceza muhakemesi sistemimize yeni dahil olmuş bir muhakeme usulüdür. Muhakemenin basitleştirilmesi, hızlandırılması, makul sürelerde ceza uyuşmazlıklarının çözümünün yanı sıra, yargının iş yükünün hafifletilmesi ve usul ekonomisine hizmet edilmesi noktasında önemli faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu özel usuller, geleneksel ceza muhakemesinin temel kaideleri yönünden bazı sakıncaları beraberinde getirmekte ve bilhassa adil yargılama ilkeleri açısından problemli özellikler barındırabilmektedir.  Bu çalışmada, tarihsel süreçte seri muhakeme usulü, seri muhakeme sürecinde süjelerin rolleri, karşılaştırmalı hukukta seri muhakeme benzeri usuller üzerine bir inceleme yapılmış,  ayrıca seri muhakeme usulünün, ceza muhakemesi sistemimizde yer alan uzlaştırma, önödeme ve basit yargılama usulleriyle benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.