Çevre Tartışmaları Ve Çağdaş Gelişmeler
ISBN: 9786257727198 2020 Genel Mühendislik Editör : Prof. Dr. Özcan Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayan
Gazi Kitabevi

Çalışma on altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde yazarlar Ahmet Kayan ve Hakan Akca kent yönetimi ve çevre etiği konusunu incelemişlerdir. Çalışmanın ikinci bölümünde yazar Hakan Akca, kentsel ve çevresel haklar kapsamında gerçekleştirilen toplumsal hareketleri incelemiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde tarımsal faaliyetlerin çevreye etkileri anlatılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde çevre ve hukuk ilişkisi anlatılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde yazar Gökhan Dökmen çevre kirliliğine karşı alınması gereken önlemleri anlatmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde yazar Hülya Sağlam Yıldız sürdürülebilir kentsel planlama anlayışı üzerinden imar planları ve çevre ilişkisini anlatmıştır. Yedinci bölümde yazarlar İ. Halil Hatipoğlu ve Bekir Erol Ak çevre ve eğitim ilişkisini anlatmışlardır. Sekizinci bölümde yazar Leyla Bingöl Tunç çevre politikalarını anlatmıştır. Dokuzuncu bölümde yazarlar Mustafa Aslan ve Harun Türkmenler kentleşme ve çevre ilişkisini anlatmıştır. Onuncu bölümde yazarlar Hatice Gül Önder ve Mustafa Ulukavak Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve çevre ilişkisini anlatmışlardır. On birinci bölümde yazar Özcan Sezer, Batı dünyasında ve İslam dünyasında çevre sorunları ve çevre etiği yaklaşımlarını incelemiştir. On ikinci bölümde yazarlar Berfin Göksoy Sevinçli, Fatma Nalbant ve Bahriye Eseler çevre etiği ve kentsel dönüşüm ilişkisini incelemişlerdir. On üçüncü bölümde yazarlar Harun Türkmenler ve Mustafa Aslan çevre ve ekoloji ilişkisini anlatmışlardır. On dördüncü bölümde çevre hakkı ve çevre hakkının gelişimi anlatılmıştır. On beşinci bölümünde yazar Özgür Tepe tarihsel süreçte insan ve çevre ilişkisini anlatmıştır. On altıncı bölümde yazar Onur Akçakaya kentsel tarımın sürdürülebilirliğe etkileri bakımından yerel çevresel politikaları anlatmıştır.