Bilimsel Süreç Becerileri
ISBN: 9786053183747 2016 1. Baskı Bilimsel Araştırma-İstatistik Safiye Aslan, Hülya Ertaş Kılıç, Didem Kılıç Pegem Akademi Yayıncılık

Bilimsel süreç becerileri; bilimsel bilginin üretilmesinde, anlaşılmasında ve öğrenilmesinde kullanılan temel beceriler arasında yer almaktadır. Bu becerilerin öğrencilere kazandırılması, fen eğitiminin temel amaçları arasında sayılmakta ve bu durum öğretim programlarında özellikle vurgulanmaktadır. Ancak bu konuda bazı sorunların yaşandığı da bilinmektedir. Bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek önemli adımlardan biri, tek başına bu becerilerin ele alındığı kaynaklara duyulan ihtiyacın karşılanmasıdır. Bu kitap, sözü edilen bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kitap özellikle eğitim fakültelerinde 'Bilimsel Süreç Becerileri ' dersinin yer aldığı programlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerine bilimsel süreç becerilerini kazandırmaları ve geliştirmeleri sırasında başvurabilecekleri bir kaynak niteliğindedir. Kitapta bilimsel süreç becerilerinin önemi ve sınıflandırılması ele alındıktan sonra gözlem, sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, iletişim, ölçme, tablo oluşturma, grafik çizme, değişkenleri belirleme ve değişkenler arasında ilişki kurma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, hipotez kurma, operasyonel tanımlama, deney tasarlama, deney yapma ve verileri yorumlama olmak üzere 15 beceri incelenmiştir. Her bir becerinin önce tanıtımı yapılmış, ardından becerinin kullanılmasına yönelik örnek etkinlikler sunulmuştur. Etkinliklerin sonunda değerlendirme amacına yönelik olarak kontrol listesine yer verilmiştir. Son olarak ise incelenen becerinin bilimsel bilginin üretilmesindeki kullanımına ilişkin bilim tarihinden örnek sunulmuştur. Bu yolla fen eğitimcilerinin öğrencilerine bilimsel süreç becerilerini kazandırmalarına ve geliştirmelerine katkı sağlamak hedeflenmiştir.