Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okullarında Küreselleşmenin Beklenen Ve Gözlenen Etkileri
ISBN: 9789758396436 2019 Spor İbrahim Ümran Akdağcık Gazi Kitabevi

Bu araştırmada küreselleşme olgusuna; evreleri, etkileri ve tarihi seyri bakımından açıklık getirilmiş, farklı görüş açılarından tanımlamaları ortaya konulmaya çalışılmış ve tüm boyutlarına değinilmekle birlikte sosyal ve kültürel (sosyo-kültürel) boyutu ekseninde irdelenmiş. Bu araştırma, küreselleşmenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları üzerinde, beklenen ve gözlenen etkilerini, öğretim elemanlarının görüşlerine dayanarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmada iki alt sorun belirlenmiş: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının, küreselleşmenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları üzerindeki yönetim, finansman, teknoloji, araştırma, öğrenme/öğretme süreci boyutlarında beklenen ve gözlenen etkilerine ilişkin görüşleri nelerdir? Beklenen ve gözlenen etkilerine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?