Ayıplı Mal Hukuku
ISBN: 9789750268588 2021 1. Baskı Tüketici Hukuku Mehmet Akif Tutumlu Seçkin Yayıncılık

Ayıplı mal davalarında doğru taleplerde bulunmak ve doğru kararlar vermek, sadece TKHK m.8-12 hükümlerini uygulamakla mümkün olmuyor. Bunların yanı sıra Kanunun başka fasıllarındaki hükümlerinin (örneğin m.56), ilgili Yönetmelik hükümlerinin (örneğin, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği; Garanti Belgesi Yönetmeliği) somut davayla ilişkisinin de açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu çalışmada ilgili Kanun hükümleri ile Yönetmelik hükümleri arasındaki sürekli bir ağ kurulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ele alınan hukuki kurum, kavram ve problemler: TKHK, TKHK Yönetmelikleri, TBK ve TTK hükümleri ile; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve AB Direktifleri hükümleri ışığında açıklanıp çözüme bağlanmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili ulaşılan tüm akademik yayınlar değerlendirilmeye alındığı gibi henüz yayımlanmamış tezler de YÖK sitesinden temin edilerek bu çalışmada dikkate alınmıştır. Nihayet emsal Yargıtay içtihatları ile BAM kararları, bu çalışmanın bütünlüğünü sağlayan temel unsurlar olmuştur. Böylece Ayıplı Mal Hukuku günışığına çıkmaktadır.