Açıklamalı – İçtihatlı İmar Kanunu Mevzuatı Ve Uygulaması Kıyı Kanunu Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik – Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
ISBN: 9789750268519 2021 12. Baskı İmar Hukuku Muhittin Abacıoğlu, Ali Abacıoğlu Seçkin Yayıncılık

İnsanların refah ve mutluluğu için çalışan, ülke ve bölge planlaması ile ilgili olarak fiziksel, ekonomik, sosyal, teknik, tarihsel, mali, hukuki ve estetik koşullar arasında en uygun düzeni arayan bilim dalı "şehircilik" olarak adlandırılmaktadır. Bu bilim dalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle şehirleşmenin sağlıksız bir şekilde büyümesinin önüne geçilmesi için öncelikle doğru ve hızlı bir planlamayı öngörür. Öngörülen bu planlamaların da mutlak surette bir yasal disiplin içinde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, düzenli yaşam alanları oluşturarak, sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanabilmesi için getirilen hukuki düzenlemeler imar mevzuatını oluşturur. Bu kitapta, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun güncellenmiş hali yargı kararları ile uygulamadaki bilgi ve deneyimler de göz önünde bulundurularak maddeler halinde açıklanmıştır. Kitapta ayrıca, yasayla yakından ilintili bulunan Kıyı Kanunu da açıklamalı olarak yer almıştır. Öte yandan yeni baskıda; güncel yargı kararları, ilgili genelge ve yönergeler ile yasaya ait ikincil mevzuata ait tüm yönetmelikler de kitaba ilave edilmiştir.