Modern İç Güvenlik Hizmetleri Ve Kamu Yönetimi İlişkisi
ISBN: 9786053003366 2017 1. Baskı Public Law Haydar Pekdoğan Adalet Yayınevi

Bilgi toplumuna geçiş süreci ile birlikte önemi artan ve her geçen gün bir adım daha yaklaşılan sivil toplum yapısı ve sivilleşme, beraberinde çok önemli bir konuyu, güvenlik kavramını tartışmaya açmaktadır. Zira güvenlik ile sivilleşme arasındaki çizgi, militarist ya da kapalı toplumlar ile sivil toplum arasındaki çizgiden çok daha belirsiz bir surette ortaya çıkmaktadır. Sivil toplumlarda ya da evrensel hümanizma ışığında şekillenmiş olan modern toplumun inşasında belki de en büyük engel bütün hizmetlerde sivilleşmenin olmasının öngörülmesi ya da gerek iç, gerekse dış güvenlikte görevli güvenlik birimlerinin militarist toplumun bir biçimi olarak görülmesidir. Öte yandan toplu yaşamanın kaçınılmaz ve istenmeyen bir getirisi olarak bir arada yaşamak, aynı zamanda kriminal olaylara karşı da toplumun daha açık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durumda ne kadar modern ve sivilleşmiş toplum olursa olsun, insanoğlunun en temel gereksinimlerinden birisi olan savunma gereksinimi önemini hep korumaktadır. Kamu yönetimi hizmetleri yapısı gereği, bünyesinde adaletten eşit hak ve özgürlüklerin dağılımı, kriminal olayların önlenmesinden toplumsal huzur ve refahın sağlanmasına kadar pek çok modern toplumun bir arada yaşaması için elzem olan kavramlara referans vermektedir. Buradan hareketle iç güvenlik hizmetleri ise kamu yönetiminin bu temel fonksiyonlarını yerine getirirkenzorunlu görülen bir yardımcı unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla kamu yönetiminin iç güvenlik hizmetlerinden ayrı bir şekilde düşünülmesi gerek teorik olarak, gerekse pratikte mümkün değildir. Yapılan bu çalışmada, sivilleşme ve modern topluma geçiş sürecinde iç güvenlik hizmetlerinin kamu yönetimi çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır. Araştırmada ortaya konulan temel argüman, iç güvenlik hizmetlerinin sivil toplumun karşısındaki bir kavram değil, bunun tersine sivil yapıyı da koruyan, sosyal yapının bir arada ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan önemli bir kavram olduğudur.