Kıyıların Hukuksal Statüsü Ve Kıyılardan Yararlanma Hakkı
ISBN: 9786257595773 2021 1. Baskı Milletlerarası Hukuku Haluk Saruhan Adalet Yayınevi

Kıyılar, 1982 TürkiyeCumhuriyeti Anayasa’nın 43.maddesi hükmüne göre devletin hüküm ve tasarrufualtında bulunan sahipsiz kamu mallarındandır. Bir kamu taşınmazı olarak kıyılardanyararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi zorunludur.Kıyılara ilişkin yasal düzenlemeler incelendiğinde kıyılarınhukuki statüsü ve bu alanlardan yararlanma hususunda karmaşık bir yasalyapının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Tez çalışmamızda özellikle kıyılarınkamu malı özelliği ayrıntılı olarak incelenmiş ve kıyıların hukuki statüsüaçıklanırken kamu mallarına egemen ilkeler kapsamında konu ayrıntılı hale getirilmiştir. Ayrıca kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanma usulleri de karmaşık yasal yapıya rağmenbasit bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Ve nihayet bu çalışma ile kıyıalanlarından yararlanma konusunun Türk hukuku açısından ayrıntılı incelenmesi amaçlanmıştır.