Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
ISBN: 9789750265556 2021 1. Baskı Consumer Law Ümran Aktaş Çelik Seçkin Yayıncılık

Kitapta, uygulamada oldukça yaygın olmakla birlikte kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi tüketici hukuku açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle tüketici hukuku ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili genel açıklamalar yapılmış, tacir olan yüklenicinin tüketici sıfatına haiz üçüncü kişiden daha güçlü konumda bulunduğu sonucuna varılmış, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hüküm ve sonuçları ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş, akabinde ise kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tüketici hukukuna yansımalarından bahsedilerek yükleniciden bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilerin karşılaşabilecekleri sorunlar ve işbu sorunlara ilişkin çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Yargıtay içtihatları ile harmanlanarak hazırlanan bu kitapta, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili kanunlarımızda açık düzenlemeler bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğu izah edilmeye çalışılmış; uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlar her ne kadar yüklenicinin cezaî yönden sorumluluğunu doğursa da işbu durumun üçüncü kişilerin mağduriyetine engel olmadığından, Yargıtay'ın bahsi geçen konuyla ilgili var olan kanun boşluğunu içtihatlarla doldurmaya yönelik çabasının ortaya çıkan yeni ihtilaflar karşısında yetersiz kaldığından, bu nedenle yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsa sahibinden elde ettiği veya edeceği hakları üçüncü kişiye satmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve işbu hususta kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.