Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı
ISBN: 9786051700816 2019 Psychological Advice and Guidance Prof. Dr. Serap Nazlı Anı Yayıncılık

Kitabın 3. baskısında kapsamlı değişiklikler yaptım. Öncelikle ilk iki baskısında uzun olduğunu düşündüğüm kitabın adını “Gelişimsel Rehberlik” olarak değiştirdim. Kitabı 9 bölümden 11 bölüme çıkartırken; bazı bölümlerde kapsamlı bazılarında sınırlı değişiklikler yaptım ve yeni bölümler ekledim. Kitabın birinci bölümü rehberlik hizmetlerine genel bir bakışı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Genel olarak toplumsal değişim ve bu değişime paralel olarak yeniden yapılandırılan eğitim sistemi üzerinde durulduktan okul rehberlik hizmetlerinin gelişimi üzerinde daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. İkinci bölümde gelişimsel rehberliğin sayıltıları ve ilkeleri, amaçları, öğeleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde pilot çalışması esnasında geliştirdiğim modele yer verilmiştir. 2000- 2002 yılları arasında gelişimsel rehberlik pilot çalışmasında, ABD’nin çeşitli eyaletlerinde yaygın olarak kullanılan “ASCA and Gysberian K-12 Comprehensive Guidance Program Model”i temel alarak, kendi eğitim sistemimizin yapısına uygun bir model tasarlamaya başladım. Pilot çalışmanın 2 yılda bitmesi nedeniyle, geri bildirimlerle geliştiremediğim modeli ne yazık ki kitabın 2. baskısında olduğu gibi tekrar veriyorum. Modelin “masa başında” değil, alanda test edilerek geliştirilmesi gerekir. Dördüncü bölümde gelişimsel rehberliğin beş temel müdahalesi olan psikolojik danışma, sınıf rehberliği, konsültasyon, koordinasyon ve akran yardımcılığı üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde gelişimsel rehberlikle popüler hale gelen sınıf rehberliği müdahalesinin “programının” öğeleri ve nasıl hazırlanacağı açıklanmıştır. Altıncı bölümde okul yöneticisi, psikolojik danışman ve sınıf rehber öğretmenlerinin rol ve görevleri üzerinde durulmuştur. Yedinci bölümde rehberliğin üç gelişim alanı olan kişisel-sosyal gelişim, eğitsel gelişim ve kariyer gelişimi; sekizinci bölümde beceri eğitimi ve önleyici eğitim programları; dokuzuncu bölümde okul kademelerine göre rehberlik ele alınmıştır. Onuncu bölümde gelişimsel rehberliğin önemle üzerinde durduğu değerlendirmenin üç boyutu; on birinci bölümde okullarımızda yapılabilecek rehberlik planları örnekleri ile uygulayıcılara aktarılmıştır. Eklerde, alanda çalışanlara yardımcı olacağını düşündüğüm örnekler verilmiştir.