İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması
ISBN: 9789750280412 2022 1. Baskı Business Law Seçkin Yayıncılık

Fesih, karşı tarafa yönlendirilmesi gerekli olan tek taraflı hukuki bir işlemdir. Fesih hakkı bozucu yenilik doğuran bir hak olup, fesih bildirimiyle iş sözleşmesi, fesih anından itibaren sona ermektedir. Fesih bildirimi herhangi bir şarta bağlı olmayıp, yazılı ya da sözlü yapılabilir. İş sözleşmesinin tarafları fesih hakkından feragat edemezler. 4857 sayılı İş Kanunu'nda, iş güvencesi kapsamında olan ve olmayan işçilerin iş sözleşmelerinin ne şekilde sona erdirmesi gerektiği yasa maddelerince belirlenmiş bulunmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu'na aykırı fesihler işçinin iş güvencesi kapsamında olup olmamasına göre usulsüz ya da haksız fesih sayılacaktır. İşveren tarafından iş sözleşmesinin dürüstlük ve iyiniyet kurallarına aykırı bir şekilde feshedilmesi durumunda, işverenin fesih hakkını kötüye kullanması söz konusu olacaktır. İş sözleşmesini fesih hakkının kötüye kullanılması, hem işveren tarafından hem de işçi tarafından söz konusu olabilmektedir. İş sözleşmesini fesih hakkının işveren tarafında kötüye kullanılması durumunda, işçinin tabi olduğu özelliklere göre tazminat talep etme hakkı doğacaktır. İş sözleşmesini fesih hakkının kötüye kullanılmasının yaptırımı kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat olup; şartlar dahilinde, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, maddi ve manevi tazminat da söz konusu olabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda iş sözleşmesini fesih hakkının işçi tarafından kötüye kullanılmasının yaptırımı düzenlenmemiştir. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini kötüye kullanmasına dayanarak Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan genel hükümler uyarınca işçiden maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir. Kitapta iş sözleşmesini fesih hakkı ile yaptırımları ayrıntılı ve örnekleme biçiminde incelenmiştir. Kitapta yer alan konular ile iş sözleşmesini fesih hakkının kötüye kullanılması ve yaptırımları Yargıtay kararlarının ışığında incelenmiş olup, güncel konularla ve görüşlerle desteklenmiştir.