Hukuki El Atma: Kamulaştırmasız El Atmada Yeni Dönem
ISBN: 9789750238185 2016 Law Ali Rıza İlgezdi Seçkin Yayıncılık

Sosyal devletin hayata geçirilmesinin hukuki araçlarından biri de kamulaştırmadır. Devlet bu yol ile bir kimsenin taşınmaz malına el koyabilmektedir. Mülkiyet hakkına getirilen bu önemli sınırın hukuki çerçevesi ise anayasa ve yasalarda gösterilmektedir. 1982 Anayasası'na göre kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı peşin ödenerek ve kanunda gösterilen esas ve usullere uygun olarak Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından gerçekleştirilebilecektir. Kamulaştırma yetkisine sahip olan idarenin Anayasa ve yasalara aykırı biçimde bir kimsenin taşınmazına elkoyması ise kamulaştırmasız el atma olarak ifade edilmektedir. Bireyin gayrimenkulüne imar hukukundan kaynaklanan veya kaynaklanmayan el atmalar hukuki veya fiili elkoyma yolu ile mülkiyet hakkının ölçüsüz özüne dokunan sınırlamalarına yol açabilmektedir. Kitabın yazarı Av. Ali Rıza İlgezdi'nin sorunun mutfağından gelen bir uygulayıcı olması ayrıntılarına girmesini ve pratik çözümler önermesini sağlamıştır. Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK