Davranış Ve Netice
ISBN: 9789750266072 2021 1. Baskı Criminal Law Yaprak Öntan Seçkin Yayıncılık

Ceza Hukukunda Davranış ve Netice başlıklı bu monografi, suçun maddi unsuru olan fiile vücut veren ve tüm suçlar bakımından olmazsa olmaz koşul olan davranış ile neticeli suçlarda mutlaka bulunması gereken netice alt unsurunu konu edinmektedir. Çalışmanın ilk bölümü, davranış alt unsuruna ayrılmıştır. Bu bölümde, davranışsız suç olup olmayacağı sorunu, davranışın iradiliği ile davranışı açıklayan teorilerin yanı sıra, davranışın türleri olan hareket ve ihmalin mahiyeti ortaya konmakta, başta hareket ve ihmal suçları olmak üzere davranışa göre suçların tasnifi ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, birçok farklı hukuk sistemi bakımından günümüzde halen tartışılmakla güncelliğini koruyan, gerçek ve gerçek olmayan ihmal suçları konusu, bunların farkları ve unsurları ile suç genel teorisinin diğer kurumlarıyla ilişkileri bağlamında ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. İkinci bölümde ise, netice kavramı, neticeyi açıklayan teoriler ve bunlara ilişkin değerlendirme ile neticeye göre suçların tasnifi temel başlıkları altında, netice alt unsuru ele alınmaktadır. Netice ve suçun tamamlanma ve bitme anı ile fiil sayısı arasındaki ilişkinin yanı sıra tehlike ve zarar kavramlarına da bu bölümde yer verilmektedir. Çalışma, özellikle Türk ve İtalyan doktrinindeki görüşler ışığında kaleme alınmıştır. Ancak başta İngiliz ve Amerikan olmak üzere, ayrıca Alman hukukundaki bazı temel eserlerden de yararlanılmıştır. Anglo-Amerikan hukuk sistemlerindeki mahkeme kararlarıyla özellikle İtalyan ve Türk yargısının vermiş olduğu kararlardan faydalanılmak suretiyle, uygulamadaki bakış açısı yansıtılmaya çalışılmıştır.